Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības studiju programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/soc
gallery/alko
gallery/moodle
gallery/arsts
gallery/erasmusplus

Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Otrdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Trešdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Ceturtdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Piektdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

 

Koledžas bibliotēkā strādā bibliotekāre Lidija Šumilo

Vispārīgā informācija

 

   Daugavpils medicīnas koledžas bibliotēka ir dibināta 1945. gadā.

   2003. gada 11. novembrī bibliotēka ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā.

   Bibliotēka darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Bibliotēku likumu, Izglītības Ministrijas normatīvajiem aktiem, citiem Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, Daugavpils medicīnas koledžas nolikumu.

   Koledžas bibliotēkas darbības mērķis ir nodrošināt studiju un zinātnisko darbību ar informāciju un informācijas avotiem.

   Bibliotēkā ir abonements (ar mācību grāmatām, nozaru literatūru un daiļliteratūru) un lasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkota (ar iespēju lietot datorus, elektroniskos katalogus, datorprogrammas, internetu, printeri). Lasītavā ir 24 lietotāju darba vietas. Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāti 12 nosaukumu periodiskie izdevumi, tai skaitā žurnāli„Latvijas Ārsts”, Doctus”, „Ārsts.lv”, „Ko Ārsts Tev Nestāsta”, „Mans Mazais”, MateriaMedica”, „Ilustrētā Zinātne”un citi. Bibliotēka abonē arī e – žurnālu “Annas Psiholoģija”.

   Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta iespēja strādāt ar uzziņu literatūru un citiem vērtīgiem iespieddarbiem, kā arī tiek sniegtas bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas datorlietotājiem. Lasītavā ir pieejami ieteicamie materiāli pētnieciskajiem darbiem. Bibliotēkā ir plašs audiovizuālo materiālu krājums.

Abonementā bibliotēkas lietotāji saņem nepieciešamo palīdzību, izvēloties studijām nepieciešamo mācību literatūru.

  

Koledžas bibliotēkas galvenie uzdevumi:

 

 • iespieddarbu un citu informācijas avotu komplektēšana atbilstoši Daugavpils medicīnas koledžas studiju programmām, akadēmiskajai, pētnieciskajai un metodiskajai darbībai;
 • bibliotēkas krājuma organizācija: iespieddarbu un citu informācijas nesēju pieņemšana, uzskaite, bibliotekārā un tehniskā apstrāde, izvietošana, glabāšana un pieejamības nodrošināšana;
 • radīt iespēju studentiem patstāvīgi darboties, rakstot studiju darbus;
 • nodrošināt brīvu pieeju informācijai;
 • nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu tās lietotājiem.

 

APSTIPRINĀTS
Daugavpils medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2009.g. 14. janvārī
Protokols Nr. 1

 

 DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽAS
BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

  Daugavpils medicīnas koledžas (turpmāk DMK) bibliotēka nodrošina DMK studiju procesu ar literatūru un informāciju.
  Bibliotēka ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr. BLB0160.
  Savā darbā bibliotēka ievēro 1998. g. 21. maijā LR Saeimas pieņemto Bibliotēkas Likumu.

 

Lasītāja pierakstīšana bibliotēkā

 

 • Lai pierakstītos bibliotēkā, nepieciešama pase, studenta apliecība. Citas mācību iestādes lietotāji var izmantot bibliotēkas krājumu tikai lasītavā. Pierakstoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 • Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklēšanas reizē.
 • Mācību gada beigās lietotājam jānodod visi bibliotēkā saņemtie iespieddarbi.

 

 Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

 

 • Netiek apkalpoti lietotāji virsdrēbēs.
 • Iespieddarbus izsniedz pēc mutiska vai rakstiska pieprasījuma uz noteiktu termiņu, kuru nosaka bibliotekārs. Termiņu var pagarināt, ja nav citu pieprasījumu.
 • Bibliotēkas lietotāji izdevumus uz noteiktu termiņu var arī rezervēt.
 • Lietotājam studiju grāmatas izsniedz uz visu mācību gadu, medicīnas literatūru – līdz 7 dienām, daiļliteratūru – līdz 20 dienām. Uzziņu izdevumus un citu bieži pieprasītu izdevumu vienīgos eksemplārus uz mājām neizsniedz, tos var izmantot tikai lasītavā.
 • Lietotājs no jauna var saņemt iespieddarbus tikai tad, kad ir atdevis iepriekš saņemtos, kuru izmantošanas termiņš ir pagājis.

 

 Bibliotēkas lietotāju tiesības

 

 • Izmantot bibliotēkas fondus, informācijas meklējumsistēmas un datu bāzes.
 • Saņemt informāciju un konsultācijas par bibliotēkas krājumu.
 • Pastāvīgi izmantot bibliotēkas brīvpieejas krājumu.
 • Lietot bez maksas bibliotēkas datorus, iekārtas un informācijas resursus saskaņā ar datoru lietošanas noteikumiem.

 

Bibliotēkas lietotāju pienākumi

 

 • Pierakstoties bibliotēkā, lietotājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pēc iepazīšanās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem jāparakstās par to ievērošanu.
 • Lietotājam jāsaudzē grāmatas un citi iespieddarbi, nedrīkst tajos izdarīt atzīmes, svītrojumus, locīt lapas.
 • Saņemot grāmatas, tās jāpārbauda un par bojājumiem jāpaziņo bibliotekārei.
 • Nozaudētās vai sabojātās grāmatas aizvietot ar tādām pašām vai citām, ko bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgām, vai arī atlīdzināt to vērtību. Grāmatas, kas izdotas līdz 1995. gadam, jāatlīdzina desmitkārtīgi, pēc 1995. gada izdotās grāmatas jāatlīdzina divkāršā apmērā.
 • Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas, kuru saņemšana nav noformēta pie bibliotēkas darbinieka.
 • Grāmatas jānodod bibliotēkā savlaicīgi. Lietotājs, kurš savlaicīgi nenodos grāmatas, nevarēs 3 mēnešus izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

 

Datorlietotāju tiesības

 

 • Izmantot datorresursus bez maksas.
 • Izdrukāt dokumentus saskaņā ar Daugavpils medicīnas koledžas administrācijas noteikto cenrādi.

 

Datorlietotāju pienākumi

 

 • Rūpēties par savu datu drošību.
 • Ziņot par datora kļūmēm bibliotekāram.
 • Darbu beidzot, lietotājam jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpaziņo bibliotekārei par darba beigšanu.
 • Datorlietotājs ir atbildīgs par materiālo zaudējumu nodarīšanu, ja tādi radušies viņa rīcības rezultātā.
 • Datorlietotājiem aizliegts
 • Apmeklēt vardarbīga un neētiska satura interneta vietnes.
 • Fiziski bojāt pieejamo datortehniku un telpu aprīkojumu.

 • Atvērt sistēmbloku vai atvienot datorkomponentus (klaviatūru, peli, monitoru, sistēmbloku).

 • Uzstādīt papildus programmatūru, neatkarīgi no tās pieejamības licences.

Stājas spēkā ar 2009.g. 14. janvāra direktora rīkojumu Nr. 1-11/4

gallery/b1
gallery/b2
gallery/b3