Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Nozares politika

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma MĀSZINĪBAS

 

Iegūstamā kvalifikācija: māsa
   Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti
   Studiju valoda: latviešu
   
   Studiju veids: pilns laiks

Profesijas apraksts:

 

Māsa ir vispusīgi attīstīta persona, kura rūpējas par indivīda, ģimenes un  sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu, profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi un ir atbildīga par to. Māsa darbojas veselības aprūpes iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Māsa savā darbā pielieto elementāras vadības spējas un prot strādāt ar informāciju.

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma ĀRSTNIECĪBA

 

 Iegūstamā kvalifikācija: ārsta palīgs
   Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti
   Studiju valoda: latviešu
   
   Studiju veids: pilns laiks

Profesijas apraksts:


Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirms stacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi.
Ārsta palīgs nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu.
Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas, reģistrējoties praktizēttiesīgu ārstniecības personu reģistrā, patstāvīgi šīs funkcijas ārsta palīgs veic pēc sertifikācijas.
Ārsta palīgs organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

 

     Informācijai par profesiju Eiropas savienības valstīs

 

Pašreiz Direktīva 2005/36/EK noteic, ka ikviena dalībvalsts atzīst tādus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas ļauj sākt profesionālo darbību ārstam ar pamatizglītību, specializētam ārstam, vispārējās aprūpes māsai, zobārstam vai specializētam zobārstam. Ārsta palīgs kā reglamentētā profesija nav iekļauts Direktīvā 2005/36/EK un tādējādi tā profesionālās kvalifikācijas atzīšana citur ES ir ierobežota. Lielākajā daļā ES dalībvalstu šāda profesija nepastāv, tad šī profesija var tikt atzīta tikai Latvijā un šīs programmas absolventi varēs strādāt tikai Latvijā.

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma SOCIĀLĀ APRŪPE

 

Iegūstamā kvalifikācija: sociālais aprūpētājs
    Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
    Studiju valoda: latviešu
    
    Studiju veids: pilns laiks

Profesijas apraksts:


Sociālais aprūpētājs ir persona ar profesionālo kvalifikāciju sociālajā aprūpē, kas palīdz nodrošināt pieņemamu dzīves kvalitāti personām, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ to nevar izdarīt pašu spēkiem.

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA


 Iegūstamā kvalifikācija: sociālais rehabilitētājs
    Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
    Studiju valoda: latviešu
    
    Studiju veids: pilns laiks

Profesijas apraksts:

 

Sociālais rehabilitētājs strādā labklājības institūcijās, kas nodrošina ārstniecības rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu iestādē vai klienta dzīvesvietā. Sociālais rehabilitētājs piedalās tādu indivīdu sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē, kuri dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ izolēti no sabiedrības; veicina klienta sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanos; īsteno klienta sociālo aktivizāciju; stimulē klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot; novērtē sniegtos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un izstrādā priekšlikumus to pilnveidei; nodrošina klienta līdzdalību optimālo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, kā arī rehabilitācijas plāna sastādīšanā un ievērošanā; novērtē klientu apmierinātību ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu; strādā profesionāla sociālā darbinieka pārraudzībā.

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA

 

     Iegūstamā kvalifikācija: masieris    

 

 Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
 Studiju valoda: latviešu
 
 Studiju veids: pilns laiks

 Iepriekšējā izglītība: vidējā/vidējā profesionālā

 Studiju maksa: 1200.00 EUR/1 studiju gads


     Profesijas apraksts:

 

  Studiju programmā ir iekļauts modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai, kas sniedz nepieciešamās prasmes veidot individuālos uzņēmumus vai strādāt kā pašnodarbinātai personai.

  Programmas mērķis - nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi pielietot dažādus masāžas veidus, veicināt pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normu prasības.

 

 

Arodizglītības programma
MĀSZINĪBAS
 

 Iegūstamā kvalifikācija: māsas palīgs
 Studiju ilgums: 1 gads
 Studiju valoda: latviešu
 
 Studiju veids: pilns laiks

   Profesijas apraksts:

 

Māsas palīgs ir aprūpes darbinieks, kurš veic pacienta aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem. Uztur savu potenciālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

 Prasības reflektantiem:


 Absolvēta vidusskola
 Valsts valodas zināšanas
 Pilni 18 gadi
 Priekšroka pieredzei darbā veselības aprūpes iestādēs